Wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2023 roku dla pracowników ochrony zdrowia jest wynikiem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta wprowadza mechanizm indeksacji płac, który polega na tym, że co roku na dzień 1 lipca najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej będą automatycznie wzrastać, według ustalonego współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. W 2023 roku najwyższe minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwać lekarzom i lekarzom dentystom ze specjalizacją i wyniesie 9201,92 zł brutto, a najniższe opiekunom medycznym i wyniesie 5457,69 zł brutto. Podwyżki mają na celu poprawę sytuacji finansowej i motywacji pracowników ochrony zdrowia, którzy pełnią kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do świadczeń zdrowotnych dla społeczeństwa.

Przez admin