Radzyń Podlaski przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Radzynia Podlaskiego obowiązany jest do posiadania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2, ust. 5a, 5b, 5 c, 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 t. j.) Burmistrz Miasta zobligowany jest do kontroli w/w podmiotów pod kątem posiadania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeśli przedsiębiorca, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zawarł umowy, Burmistrz wydaje decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której określa wysokość należnej opłaty.

Informujemy, że tut. Urząd przygotowuje się do kontroli każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Radzyniu Podlaskim. Jeśli nie zawarłeś jeszcze umowy z firmą wywozową nie czekaj, zrób to niezwłocznie!

Przez admin